Thema 2012: "Vrijheid geef je door"

terug naar overzicht

A3-groep-2012-960x640.jpg

deelnemers
Gastspreker
Ds Ben Tramper redevoering Ds.Ben Tramper
Gedicht
Wieger Jacobs Mear as 60 jier letter(pdf)
Kransleggers
Corina Soepboer en Yvonne Damstra
muziek
Chr. muziekvereniging Excelsior taptoe Sikke de Vries
van de OBS Driezum
Janneke Posthuma en Jitske Boltjes
van de CNS Wâlterswâld
Sijanne Jongsma en Geurtje de Boer
van de Wynroas
Alle Wielstra, Minke Reitsma en Jorn de Boer
van de Schakel Dokkum
Anne Jan v/d Meulen en Dianne Jongsma

foto`s Jan Hamersma

(125) (126) (127) (128)

(129) (130) (131) (132)

(133) (101) (102) (107)

(108) (109) (110) (111)

(112) (113) (114) (115)

(116) (118) (119)

(121) (122) (123)

terug naar overzicht