Logo Dorpsbelangen DriezumDriezum.info

Nieuws uit Driezum

Verslag gezamenlijke vergadering dorpsbelangen

Laatst bijgewerkt: woensdag 22 december 2010, 17:56

Dorpsbelang Driesum

Verslag van de gezamenlijke vergadering van de dorpsbelangbesturen van Wouterswoude en Driesum gehouden op donderdag 17 nov.05 om 20.00 uur in de bovenzaal van caf Us Thús te Driesum.

Aanwezig namens db. Wouterswoude: Wybe Sploelstra, Sytze Wijbenga, Kees Boersma, Rienk de Jager, Antsje Dijkstra, Jeltsje de Vries en Geertje Wijnstra.

Aanwezig namens db. Driesum: Roel Raap, Feye Heidstra, Reinder Posthuma, Welmoed de Boer, Albert Boersma en Thea v.d.Berg.

Voorzitter: Wybe.

Notulist: Thea.

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Bespreking ingebrachte punten

Samenwerking int algemeen

De samenwerking tussen beide dorpsbelang besturen is niet optimaal. Wij zouden meer kunnen overleggen daar waar de belangen, gemeenschappelijk zijn.Iedereen is het hier over eens.De voorzitter stelt voor n keer per jaar bijn te komen.Iedereen gaat akkoord.De eerst volgende vergadering zal worden gehouden in oktober 06. Db Wwoude nodigt db Driesum uit.

Samenwerking richting gemeente Dantumadeel

De samenwerking naar de gemeente zou ook ingevoerd kunnen worden, b.v. zaken voor het budget dorpsplein verkeersveiligheid enz. Immers wanneer de gemeente voor een specifiek onderwerp wordt benaderd in naam van beide dbs, wordt er meer gewicht in de schaal gelegd. Dit is eigenlijk ook de wens van de gemeente. Er werd gezegd, dat we niet n subsidiepot hebben voor beide dorpen. Na enige discussie wordt voorgesteld, bij de gemeente een aanvraag in te dienen met de vraag, of beide dbs voor eenzelfde project mogen inschrijven, voor het budget dorpsplein en of het dan ook twee keer gehonoreerd wordt. Iedereen gaat akkoord.→ Thea.

Evenemententerrein

De start van het project, dit i.s.m. het v.Hall instituut, verliep vlot. De vorderingen nu vlotten niet erg. Het voorlopig rapport, met voorstellen zoals aankoop grond en aanleg verharding voor een feesttent, is binnengekomen en naar de gemeente verzonden. Er is geld gereserveerd bij de gemeente. Een optie is de grond achter de Nije Warf aan te kopen. Db. Wouterswoude gaat dit onderzoeken. Vooruitlopend op de zaak dan zou het kunnen zijn dat de aankoopgrond van eigenaar verwisselt en is het dan nog te koop, er vanuit gaande dat het nu wel te koop is. Er is dus wel haast geboden. Ook moet er dan een beheerscommissie komen die alles regelt omtrent: nutsvoorzieningen, verhuur grond en wat er verder bij komt. Het is al met al niet zo eenvoudig om een evenementen terrein te realiseren.

Schaatsvoorziening

Het plan met de sloot om het voetbalveld en de brug is vervallen daar de taluuds in zouden zakken vanwege de slechte/zachte grond.Het is mogelijk het stukje grond naast het voetbal veld van eigenaar D.v.d.Beek, aan te kopen voor een schaatsvoorziening.Deze kosten en de onderhoudskosten zijn vrij hoog. Db Driesum heeft nog geen officieel financieel overzicht.

Ook is aangeboden door dezelfde eigenaar het stuk land aan de Zandhorst voor betreffend doel te kopen. Ook hier geld: het is allemaal niet zo eenvoudig.

Verlichting Achterweg/Kooilaan

De verlichting aan de Achterweg en de Kooilaan is slecht.Voor de meeste jeugd uit onze dorpen is dit de schoolroute of deel ervan. D.b. Driesum heeft deze zaak al eens bij de gemeente aangekaart en gevraagd naar een oplossing. Antwoord gemeente :Avondbranders gaan om 23.00 uur uit en s morgens niet weer aan! Lichtmasten op kruispunten zijn nachtbranders en branden dus ook s morgens nog. Om overal nachtbranders te plaatsen is te duur.Voorgesteld wordt om het opnieuw aan te kaarten d.m.v. meldingsformulier bij de gemeente.Iedern gaat akkoord.→ Jeltsje

Stimulering aanrij route bedrijvenverkeer, via Kooilaan

Het zware verkeer zou via de Kooilaan naar de bedrijven moeten rijden en niet via de Voorweg. Dit om de scholen en straten waar veel huizen staan te mijden. Db. Driesum heeft middels een brief de bedrijven in Driesum gevraagd hier aandacht aan te schenken. Db Wwoude staat hier positief tegenover en besluit ook de bedrijven aan te schrijven.→ Feye→ Jeltsje. De bedrijvenbordjes ( op de rotonde in Damwoude) voor de bewegwijzering naar bedrijven in Wwoude en Driesum leiden het verkeer via de Voorweg naar de dorpen. Bepaalde bordjes zouden op de splitsing Hoofdweg/Kooilaan moeten worden geplaatst.

Voorgesteld wordt bij de gemeente te vragen,d.m.v. meldingsformulier, hoe dit opgelost kan worden.Iedereen gaat akkoord.→ Thea

Dodenherdenking

Db. Wouterswoude ontvangt een uitnodiging voor het bijwonen van de dodenherdenking van de gemeente en van db.Driesum. Db.Wwoude heeft nog geen standpunt ingenomen waar men naar toe gaat en vraagt of Db.Driesum ook naar Damwoude gaat voor de dodenherdenking. Db. Driesum heeft daaromtrent ook nog geen standpunt in genomen.Beide db.s zullen hun standpunten doorgeven.→ db Driesum↔db Wwoude

Rekreatie:Dinzerloane

De Dinzerloane, richting Kolkensloane,( andere richting is eigen terrein) is niet begaanbaar voor wandelaars er zitten grote gaten in het pad. Is er door n van de dbs een plan voor betreffend pad gemaakt of i.d Nee. Is het pad van de gemeente of van SBB Ook dit is niet bekend. Na enige discussie wordt voorgesteld de gemeente te vragen via een meldingformulier, of het pad opgeknapt kan worden.Iedern gaat akkoord.→ Thea

3. Rondvraag

Thea : gaat db. Wouterswoude ook naar de vergadering van het FLD i.v.m het stemmen voor de fusie.Antwoord: waarschijnlijk niet, daar het ook schriftelijk kan.

Reinder: Reinder en Antsje hebben een uitnodiging gekregen van het bestuur van de Nije Warf op maandag a.s. Het is niet bekend waar het over zal gaan. Na enige discussie wordt vastgesteld; mocht het om de euros gaan dan willen wij eerst een goed plan van hen zien.

Antsje: Indien de Centale As gerealiseerd is zou er een aanzuigende kracht van het verkeer via Driesum Voorweg - Broeklaan kunnen ontstaan. Hoe denkt db.Driesum daar over Antwoord; db.Driesum denkt dat het niet zon vaart zal lopen!

Sytze: Nu de wandelpaden in onze omgeving bijna klaar zijn zou het misschien een idee zijn om bij de opening een wandeltocht te organiseren b.v. in de vorm van een klavertje 4. Betreffende tocht zou b.v. vanuit de Nije Warf georganiseerd kunnen worden. Ook zou deze wandelroute opgenomen kunnen worden in de ANWB wandelgids. Iedern vindt het een prima plan. Het idee wordt maandag a.s. aan het bestuur van de Nij Warf voorgelegd.

4. Sluiting

Hierna bedankt de voorzitter een ieder van zijn/haar inbreng en sluit de vergadering.

Een verslag van deze vergadering wordt gemaild naar Wybe en Jetsje.

Besluitenlijst

oktober 2006 Db Wouterswoude nodigt db Driesum
Db. Wouterswoude
budget dorpsplein en of het dan ook twee keer gehonoreerd
Thea
Verlichting Achterweg/Kooilaan nachtbranders te plaatsen is te duur, voorgesteld wordt om het opnieuw aan te kaarten
Jeltsje
Stimulering aanrij route bedrijvenverkeer, via Kooilaan bedrijven aan te schrijven
Feye & Jeltsje
Bepaalde bordjes zouden op de splitsing Hoofdweg/Kooilaan
Thea
Dodenherdenking gemeente en van db. Driesum/ standpunten doorgeven
db. Driesum & db. Wouterswoude
De Dinzerloane/ gemeente te vragen het pad opgeknapt kan worden
Thea
een wandeltocht/ klavertje 4, maandag a.s. aan het bestuur van "de Nije Warf" voorgelegd
Reinder, Roel en
Een verslag van deze vergadering wordt gemaild naar Wybe en Jetsje
Thea

Verslag bespreking tussen gemeente en de besturen van de verenigingen van dorpsbelang Driesum en Wouterswoude betreffende woningbouw 07-10-2005

Woningbouw Driesum

Inschrijf periode bouwkavels gesloten 6-10-2005

Er hebben zich 14 kandidaten gemeld die voor een bouwkavel in Driesum in aanmerking willen komen, 8 uit Driesum 4 uit Wouterswoude en 2 van buiten, de gemeente heeft via dorpsbelang Driesum eerst de animo gepeild voor de belangstelling onder eigen inwoners om te bouwen in eigen dorp, zodat er een plan op maat gemaakt kon worden en de kavels naar de behoefte ingedeeld konden worden. Er zijn 8 kavels beschikbaar, verdeling hoe en wat begin november.

Toewijzing bouwkavels Freulestraat:

Gevraagd potentiele kopers of huurders die een sterke band met Driesum hebben (bijvoorbeeld door het verenigingsleven) kunnen in aanmerking komen voor een bouwkavel in Driesum. De gemeente heeft Dorpsbelangen Driesum gevraagd te inventariseren welke behoefte er is in Driesum.

Kandidaten kunnen zich opgeven bij Reinder Posthuma Voorweg 1 Driesum tel.: 0511 421372 email: t.posthuma@chello.nl

Geef hierbij aan of u een huurwoning of een koopwoning zoekt. Dit is nog geen officiële inschrijving maar wordt alleen gebruikt door de gemeente om een plan op maat te maken.

Woningbouw Driesum in versnelling vrijdag 18 maart 2005 Driesum

Er zal dit jaar nog gebouwd worden in Driesum. De woningbouw is een jaar vooruit geschoven. Dat heeft het college van B&W van de gemeente Dantumadeel na overleg met projectontwikkelaar Smeeing besloten. Met Smeeing was afgesproken dat woningbouw aan de Freulestraat niet eerder dan in 2006 zou plaatsvinden.

Dorpsbelangen Driesum is ingenomen met het besluit en belangstellenden voor een woning kunnen zich melden bij de vereniging. Met de binnengekomen gegevens zal de gemeente een woningbouwplan voorbereiden. Om het woningaanbod zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de lokale vraag, zal de gemeente deze werkwijze bij de ontwikkeling van woningbouwlocaties ook in andere dorpen toepassen. Dit is van belang voor het behoud van inwoners voor de dorpen en voor het bevorderen van sociale structuur en een goede leeftijdsopbouw.

In het woningbouwplan in Driesum komen starters ook in aanmerking voor de starterlening. Deze lening is door de gemeenteraad ingesteld om starters op de woningmarkt meer mogelijkheden te bieden om een woning te kopen.