Logo Dorpsbelangen DriezumDriezum.info

Nieuws uit Driezum

Herindelingsscan Noordoost-Fryslân 2015

zaterdag 19 maart 2016, 12:46
Laatst bijgewerkt: zaterdag 19 maart 2016, 13:05

Herindelingsscan Noordoost-Fryslân 2015/2016

Bestuurlijke samenvatting, bevindingen en aanbevelingen

Aanleiding tot de herindelingsscan

In het kader van de discussie over de bestuurlijke toekomst van Noordoost-Fryslân zijn de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland met elkaar in gesprek met als doel om te beoordelen of een gezamenlijk herindelingstraject met als herindelingsdatum 1 januari 2019 kans van slagen heeft. Om inzicht te krijgen in de financiële kant van een herindeling als input voor het besluitvormingstraject, hebben de colleges van burgemeester en wethouders van deze gemeenten, de provincie Fryslân per brief van 30 april 2015 verzocht een herindelingsscan op te stellen. De uiterste opleverdatum van de herindelingsscan is bepaald op 1 december 2015. De herindelingsscan moet meer informatie opleveren over onder meer de financiële gevolgen van een herindeling alsmede meer inzicht bieden in de overeenkomsten en verschillen in de financiële positie van de fusiepartners. Op 7 september 2015 is in Dokkum een startbijeenkomst georganiseerd waarin afspraken zijn gemaakt over de planning, de werkverdeling en de afstemmingsmomenten.

Doel van de herindelingsscan

De herindelingsscan verschaft de bij de herindeling betrokken gemeenten en anderen inzicht in de eigen financiële situatie en die van de herindelingspartners. Dit gebeurt voornamelijk op basis van gegevens die de provincie heeft verzameld in het kader van haar reguliere toezicht. Daarbij wordt ook de financiële functie beoordeeld onder meer door het planning- en control-instrumentarium te toetsen aan het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Daarnaast wordt meer inzicht verkregen door de nettolasten van de (nieuwe) gemeente te vergelijken met de (norm)vergoeding van de algemene uitkering. Ook wordt de huidige personeelsomvang en die van de nieuw te vormen gemeente indicatief aangegeven. Voorts biedt de herindelingsscan een overzicht van de belangrijkste financiële effecten die zich specifiek voordoen als gevolg van de herindeling.

Procesgang van de herindelingsscan

Niet vrijblijvend en openbaar Omdat de provincie verantwoordelijk is voor het toezicht(beleid) ten aanzien van de financiën van gemeenten, is de provincie Fryslân bij de aanvraag en de uitvoering van deze herindelingsscan betrokken. De scan is niet vrijblijvend. Immers, zoals in de brochure ‘De begrotingsscan: werkwijze’ is aangegeven, moet de (nieuwe) gemeente laten weten wat met de uitkomsten van de scan (aanbevelingen/conclusies) wordt gedaan. Dit geldt ook voor deze herindelingsscan. In het geval dat de herindeling niet doorgaat geldt dit ook voor de ‘oude’ gemeenten, voor zover het gaat om de hen betreffende conclusies en aanbevelingen. De provincie Fryslân zal de follow-up van de gemeentelijke reactie(s) als financieel toezichthouder monitoren. Deze herindelingsscan is net als een begrotingsscan in principe een openbaar document en zal, via www.rijksoverheid.nl beschikbaar worden gesteld op een moment dat openbaarmaking aansluit op de behandeling van de herindelingsscan door de gemeenteraden.

Inzet gemeenten

Eén van de uitgangspunten voor het opstellen van de herindelingsscan is dat de gemeenten bereid zijn de noodzakelijke informatie aan BZK en de provincie te verstrekken. Het concept van het eindrapport is aan de gemeenten voorgelegd voor een zo goed mogelijke controle op eventuele feitelijke onjuistheden en onduidelijkheden. Ook is de gemeenten verzocht om een verklaring te geven voor opmerkelijke constateringen.
1 Zoek op de site www.rijksoverheid.nl of bijvoorbeeld google via de term ‘financiële scans gemeenten’ of ga direct naar http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gemeenten/gemeentelijke-financien/financiele-scans en ga naar het daar vermelde overzicht

Belangrijkste bevindingen

De herindelingsscan heeft als centrale probleemstelling:
‘Geef een beeld van de financiële positie van de nieuw te vormen gemeente Noordoost-Fryslân door onderzoek naar de financiële positie van de huidige gemeenten en verschaf inzicht in de belangrijkste financiële effecten van een herindeling.’

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is de centrale probleemstelling opgedeeld in vier onderzoeksvragen.
Deze zijn:

  1. Wat zijn de belangrijkste financiële gevolgen die zich bij een herindeling voordoen? 
  2. Wat kan aan de hand van de begroting 2015, de meerjarenraming 2016-2018 en de jaarrekeningen 2011 t/m 2014 over de financiële positie van de huidige gemeenten en de nieuw te vormen gemeente worden gezegd?
  3. Hoe verhouden de nettolasten van de nieuw te vormen gemeente zich in 2015 tot de (norm)vergoeding van de algemene uitkering en hoe is dat beeld te verklaren vanuit de nettolasten van de bij de herindelingsscan betrokken gemeenten? 
  4. Wat zijn de verschillen tussen de huidige vier gemeenten onderling en de nieuw te vormen gemeente bij de belasting/heffingen en de personeelsomvang?

  • Download PDF-Herindelingsscan Noordoost Fryslan