Logo Dorpsbelangen DriezumDriezum.info

Nieuws uit Driezum

Vaststelling grondprijzen Driesum

Laatst bijgewerkt: woensdag 22 december 2010, 15:52

De gemeenteraad heeft op 24 september 1996 de grondprijs van het deelplan "Driesum-zuid" en van het bestemmingsplan Driesum-kom vastgesteld. De grondprijs is toen vastgesteld op €46,75 (fl. 103,-) per m², inclusief bovenwijkse voorzieningen. Vervolgens is er een exploitatieovereenkomst met een projectontwikkelaar gesloten betreffende het gedeeltelijk ontwikkelen van de woningbouwlocatie. Deze exploitatieovereenkomst had consequenties voor de fasering van de woninguitgifte.

Gemeente Dantumadeel In de overeenkomst was bepaald dat de gemeente pas in 2006 de overige kavels mocht gaan uitgeven. Op basis van de nota "Grondig grondbeleid" is besloten bij het vaststellen van de grondprijzen uit te gaan van een meer marktgeoriënteerde benadering. Hierbij dient als uitgangspunt te worden gehanteerd tenminste een sluitende exploitatie. Prijsdifferentiatie is toegestaan naar woningtype en naar dorp, waarbij in de grotere dorpen een hogere prijs kan worden gehanteerd dan in de kleinere.

Omdat uitgegaan wordt van een marktgerichte benadering, is een vergelijking gemaakt met andere woningbouwlocaties in Dantumadeel. De laatst vastgestelde grondprijs bedraagt €85,- per m². Het gaat dan om Zwaagwesteinde-oost. Rekening houdende met het verschil in omvang en voorzieningenniveau tussen Driesum en Zwaagwesteinde enerzijds en de aangegeven woningbehoefte voor wat betreft de gewenste prijsklasse van de woningen is de grondprijs vastgesteld op €75,- per m², inclusief bovenwijkse voorzieningen, exclusief BTW.

Het college heeft besloten:

  1. De grondprijs van de nog uit te geven kavels in het deelplan Driesum-zuid van het bestemmingsplan Driesum-kom vast te stellen op €75,- per m², inclusief boven-wijkse voorzieningen, exclusief BTW).
  2. Het bestuur van de vereniging van dorpsbelang Driesum en de veertien belangstellenden voor een woningbouwlocatie in Driesum hierover te informeren.