Logo Dorpsbelangen DriezumDriezum.info

Nieuws uit Driezum

Verslag ledenvergadering Dorpsbelang van 29 maart

maandag 19 maart 2007, 16:00
Laatst bijgewerkt: maandag 27 augustus 2007, 15:19

Op donderdag 29 maart vond er een ledenvergadering van Dorpsbelangen Driesum plaats in café "Us Thús" in Driesum. Hieronder volgt een verslag.

JAARVERSLAG 2006/2007

Bestuurssamenstelling

De bestuurstaken bleven onveranderd en er was nog steeds een vacature. Vele personen zijn benaderd maar helaas zonder succes. Het bestuur heeft het afgelopen jaar acht keer vergaderd. Vele overlegzaken met derden, zoals met de gemeente, worden elektronisch besproken m.a.w. via de mail geregeld.

Algemeen

In maart/april zijn de voorbereidingen getroffen voor de dodenherdenking op 4 mei. Alle vrijwilligers en sponsors vanaf deze plaats; hartelijk dank voor jullie medewerking. Inmiddels is er een columbarium geplaatst op de algemene begraafplaats in ons dorp. Alle bebouwde kom poorten zijn weer voorzien van wapenborden. Tijdens de jaarwisseling heeft een vuur bij de speeltuin voor overlast gezorgd. Het bestuur zal dit jaarlijks terug komend fenomeen bespreken tijdens het overleg met de gemeente.

Verkeer

De wegmarkering op de v.Sijtzamaweg wordt t.z.t. opnieuw aangebracht. De haaientanden aan het begin van de Kerkstraat zijn weer zichtbaar. Er is een klacht binnengekomen dat er op de Kerkstraat te snel wordt gereden. Op de HG v.d.Veenstraat en de Achterweg hebben wij met hetzelfde probleem te maken. Het wachten is op de 30km-zone, welke ambtelijk is toegezegd maar door gebrek aan geld bij de gemeente, nog steeds niet is ingevoerd.
3VO heeft een onderzoek gedaan naar de y-kruising;
Voorweg/Kerkstraat/HG v.d.Veenstraat.
Uitslag: er wordt niet te snel gereden en het is geen gevaarlijke kruising, er is in de laatste 10 jaar slechts één verkeersongeval geregistreerd. Wel wordt vaak vanaf de Voorweg de binnenbocht genomen indien er geen tegenliggers zijn. 3VO verbaasde zich over het feit dat er geen 30 km-zone is ingevoerd in ons dorp.
Het bestuur heeft inspectie verricht naar mankementen in trottoirs en wegen. In bijna alle straten werden mankementen geconstateerd. Vooral de v.Sijtzamaweg is erg gevaarlijk vanwege verzakking van de grasbeton tegels. De gemeente is er van in kennis gesteld, een aantal zaken zijn reeds hersteld, de overige zijn opgenomen in een herstratingsplan.

Het Rinsmapark

In het afgelopen jaar zijn het voetgangerspad en de verbindingsbrug naar het park gerealiseerd. Het bestuur is erg ingenomen met deze vernieuwingen voor ons dorp. Het hertenkamp is weer bewoond en naar verwachting komt er nog uitbreiding! Otte v.d.Weide is aangesteld als beheerder van de herten. De kind onvriendelijke bruggetjes zijn onder handen genomen maar blijken nog steeds niet veilig. De v. Sijtzama Stichting is hier omtrent ingelicht.

Financiële zaken

Vanuit het dorp zijn er twee aanvragen ingediend voor de "ton" voor het leefbaarheidsproject. Aan de speeltuincommissie is ?1000.- toegezegd voor een nieuw toestel en v.v.VIOD kan 75% voor de aanschaf van nieuwe dug-outs verwachten tot een maximum van ?3000.
Voor het "budget-dorpsplein" van 2006, van de gemeente, kwam een aanvraag, van het bestuur van "de Nije Warf", voor nieuw meubilair. Ook deze aanvraag is gehonoreerd.

Overige zaken

Het bestuur heeft gehoor gegeven aan diverse uitnodigingen o.a.:

Op de planning staan.

Hiermee hopen wij u weer te hebben geïnformeerd betreffende het dorpsbelang gebeuren van het afgelopen jaar. Het bestuur hoopt ook de komende tijd weer een actieve rol te kunnen spelen in het belang en de leefbaarheid voor ons dorp.

Maart 2007

Thea v.d.Berg-Evenhuis, secretaris