Logo Dorpsbelangen DriezumDriezum.info

Nieuws uit Driezum

Leden vergadering Dorpsbelang 2009

woensdag 1 april 2009, 20:04
Laatst bijgewerkt: maandag 22 februari 2010, 16:16

Notulen van de ledenvergadering van de vereniging van dorpsbelang Driesum gehouden op woensdag 25 maart ’09 om 20.00 uur in café ‘Us Thús”. m.k.a. van het bestuur Ida v.Tuyl

1. Opening. Voorzitter Feye Heidstra opent de vergadering en heet iedereen welkom i.h.b. dhr.Rienk de Jager en mevr.Gjetsje Wijnstra van dorpsbelang Wâlterswâld, dhr.Piet Reitsma gastspreker AED en dhr.Emke Peterson afgevaardigde van Dantumadeel ’82.

2. Notulen ledenvergadering 27 maart ’08. Welmoed de Boer leest de notulen voor. Er zijn geen op- of aanmerkingen. De notulen worden vastgesteld.

3. Jaarverslag 2008/2009 Het jaarverslag wordt voorgelezen. Er zijn geen op- of aanmerkingen.

4. Financieel jaarverslag Penningmeester Reinder Posthuma deelt de financiële verslagen uit en deelt mede dat de contributie op 31 december nog niet geheel binnen was. Er zij geen op- of aanmerkingen.

5. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie. De kascommissie bestaande uit Boudina Damstra en Hielke Hoekstra geven decharge. Boudina wordt bedank als commissie lid en Otte v.d.Weide komt in de kascommissie.

6. Mededelingen. Brug Oostwoud Er deden geruchten de ronde dat het bestuur van dorpsbelang de afsluiting van de brug bij Oostwoud hadden bewerkstelligd. Dit is niet het geval. Het bestuur is niet betrokken geweest bij afsluiting van de brug.

Overlast de Steeg Het bouwafval en de over begroeiing aan het einde van de Steeg is eindelijk opgeruimd nu een particulier het perceel heeft gekocht.

Contributie verhoging

Nu er een AED in het dorp aanwezig is zullen er ook mensen opgeleid moeten worden die het apparaat kunnen bedienen. Het onderhoud aan het apparaat moet veilig worden gesteld. Er zal bekendheid moeten worden gegeven wie het apparaat kan bedienen. Deze zaken zal het bestuur op zich nemen . Om de cursussen en het onderhoud te kunnen financieren is het noodzakelijk dat de contributie omhoog gaat. Het bestuur heeft ook gedacht aan sponsoring maar dit is toch duidelijk een zaak voor iedereen. De aanwezige leden worden gevraagd of zij akkoord gaan of niet. Iedereen gaat akkoord. Welkbedrag van €5.00 naar €7.00

7. Bestuurverkiezing Daar er geen tegen kandidaten zijn gemeld worden Welmoed de Boer, Thea v.d.Berg en Albert Boersma herkozen.

8. Rondvraag Piet Reitsma meldt dat er op de Ophuystraweg steeds een grote vrachtauto hinderlijk wordt geparkeerd. Men heeft de gemeente en de politie al ingelicht hieromtrent maar het lost niets op. Kan het bestuur hier iets aan doen? Antwoord: het bestuur zal er aandacht aan besteden zo ook dhr E.Peterson van Dant.’82.

Piet Reitsma meld dat er een paad was, van het kerkplein naar de Nije Wei en hij vindt dat het bestuur er zorg voor moet dragen dat betreffend paad weer open gesteld wordt. Er volgt een discussie over twee paden en rjocht fan reed, die 30 geldig is. De kerk wil het paad ook graag weer open maar Sjoerd Wiersma liever niet. Antwoord : het bestuur zal er aandacht aan besteden.

Sjoerd Wiersma vraagt of er nog aanbieders zijn voor een terrein dat dienst kan doen als feestterrein. Er zijn geen aanbieders. Het terrein van D.Talsma aan de v.Sijtzamaweg is nu het geschiktst en er wordt met de feestcommissie naar gekeken.

9. Pauze

10. Gastspreker P.Reitsma met het onderwerp “AED wat moeten wij ermee” Piet Reitsma deelt mee dat hij zelf de reanimatie en AED cursussen kan geven. Na een oproep voor vrijwilligers heeft hij al een eerste cursus gegeven in Driezum . Piet Reitsma houdt een uitgebreide en duidelijke presentatie over wat er met een persoon kan gebeuren, wanneer er gereanimeerd moet worden en wanneer er een AED aan te pas moet komen. Ook heeft hij een oefen pop en een AED meegenomen om te demonstreren hoe het allemaal in zijn werk gaat. Na afloop krijgt iedereen de gelegenheid om ook even te oefenen.

Voorzitter Feye Heidstra meldt dat het bestuur van plan is om in Driezum de 6 minuten zone te verwezenlijken. Dit zou kunnen om bij het sportveld “Treffersheech” ook een AED te plaatsen daarvoor is het bestuur reeds in onderhandeling met het bestuur van VIOD die er welwillend tegenover staan. Er wordt gevraagd of er vanuit de leden nog vrijwilligers zijn. Een aantal vrijwilligers kunnen worden genoteerd. Hierna bedankt de voorzitter Piet Reitsma voor zijn uitgebreide en leerzame uitleg over het gebruik van de AED. Welmoed de Boer biedt hem een bloemetje aan.

11. Sluiting. De voorzitter bedankt een ieder voor zijn/haar komst naar de vergadering en inbreng tijdens de vergadering. De café houders Sjoerd en Detty worden bedankt voor hun gastvrijheid en hen wordt een bon aangeboden. Hierna wordt iedereen welthuis toegewenst.

JAARVERSLAG 2008 – 2009

Bestuurssamenstelling

De bestuursfuncties bleven onveranderd. Feije Heidstra:voorzitter. Reinder Posthuma: penningmeester. Thea v.d.Berg: secretaris. Overige bestuursleden; Welmoed de Boer, Albert Boersma, Jan Hamersma en Ida v.Tuyl.

De 4 mei herdenking De speach werd gedaan door ds.A.A. Wisman. Ykje Sijtsema droeg een gedicht voor. Een aantal kinderen van de basisscholen noemden de namen van de oorlagsslachtoffers. Saakje Liesbet v.d.Valk en Bouke André v.d.Wal legden de krans namens de bevolking van Driezum. De Taptoe werd gespeeld door O.v.d.Meulen en de muzikale omlijsting lag in handen van muziek vereniging Excelsior. Voorzitter Feije Heidstra had de algehele leiding.

Algemeen

In het voorjaar van ´08 werden brommers in het bos gesignaleerd en wel in het broedseizoen. Het bestuur heeft bij de v.Sijtzama Stichting gevraagd om draaihekjes te plaatsen bij de ingangen van het bos. Dat was niet mogelijk daar er dan geen rolstoelgebruikers meer in het bos zouden kunnen komen. Er werd een bord bij de nieuwe toegangsbrug van het bos geplaatst met de tekst verboden voor paarden en gemotoriseerde voertuigen. Betreffend bord staat ook bij de andere toegangen van het bos. De overlast van de crossende jeugd is doorgegeven aan de politie.

Nadat de land eigenaren van het vroegere Melkpaad bekent waren en gevraagd kon worden of het pad weer in ere herstelt kon worden bleek dat een huurder niet akkoord ging. Het Melkpaad wordt dus voorlopig niet heropend.

Verkeersveiligheid van N.O.Friesland heeft gevraagd waar wij monitoring wensten met betrekking tot de Centrale/As. Dit heeft geleid dat er op de v.Sijtzamaweg, Kolkenslaan en de Achterweg visuele tellingen worden gedaan en op Oostwoud een slangen telling. Geteld worden: fietsers, landbouwverkeer en overig gemotoriseerd verkeer.

Het bestuur heeft bij de gemeente gevraagd of wij inspraak konden krijgen bij de groenaanplant van de Freulewei. Het antwoord was:aan de Freulewei zijn acht bomen geplant er zullen nog een aantal geplant worden. Het bestuur geeft alle mankementen, aan wegen en trottoirs, door aan de gemeente. De gemeente neemt per jaar bepaalde mankementen op in hun herstratingsprogramma. De rijbaan van de Ophuystraweg en het trottoir aan de Singel-Voorweg zijn in 2008 herstraat. In 2009 staat de rijbaan en de trottoirs van de v Sijtzamaweg, tussen de Kerkstraat en de H.G.v.d.Veenstraat op de planning van de gemeente.

Betreffende het voornemen om een UMTS-mast te plaatsen, is de voorwaarde gesteld dat het bestuur er eerst een melding van zou plaatsen in de dorpskrant. De melding is geplaatst in nr 3 van de dorpskrant gedateerd op 17 juni ´08.

Van de kerkrentmeesters van de Ned.Herv kerk van Driesum kwam een aanvraag of het bestuur vanuit het leefbaarheidsbudget een donatie kon geven voor de verbouwing van “de Ald Skoalle”. De aanvraag werd niet goedgekeurd door de gemeente.

Het leefbaarheidsproject

De onderwerpen uit het leefbaarheidsproject, die u heeft aangegeven middels een enquête in 1999, zijn zo langzamerhand allemaal onder de loep genomen. Veel zaken zijn aangepast en waar mogelijk opgelost. Het dorpsplein is het sluitstuk geworden en zal waarschijnlijk in 2009 worden gerealiseerd. Daarmee heeft het bestuur dan ook alle financiële middelen, hier voor bestemd, gebruikt. Dit neemt niet weg dat het gebeurt is met nieuwe plannen voor ons dorp. Het bestuur denkt aan een recreatief strandje bij het Brakkenspaad nabij de heuvel van het RAK. Een trimbaan in het nieuwe gedeelte van het bos en natuurlijk verwachten wij ook van u inbreng.

Bijéénkomsten.

April: schouw in het dorp.Uitslag: opzich is Driesum wel schoon, score goed tot matig.

April: gemeente Dantumadeel discussie bijéénkomst over het bundelingsgebied.

Juni: heropening van “de Nije Warf”

Oktober: overleg met dhr. Teake Damstra en dhr. Piet Reitsma over de AED. Fa. Damstra wil de AED financieren , die inmiddels al is geplaatst aan de Kolkenslaan. Dhr.P.Reitsma wil vrijwillig een cursus hartmassage en gebruik van een AED organiseren, deze cursus heeft reeds plaatsgevonden.

Oktober: Provincie Fryslân: informatieve bijéénkomst over de werkzaamheden van de Trekweg.

November: Uitnodiging van het bestuur van dorpsbelang Wouterswoude voor de presentatie van het boek ” Teltsjes en Tinzen” van Wieger Jacobs en de presentatie van de web-site van dorpsbelang Wouterswoude.

In december werd de contributie weer opgehaald.

Februari; gemeente Dantumadeel, informatieve bijéénkomst betreffende het wijkgericht werken en het in gebruik genomen melddesk nummer. Het nummer, 426270, is in de dorps krant geplaatst.

Februari: uitnodiging van de gemeente voor de programmamarkt.

Maart: uitnodiging feestvereniging “Ut é Sleur”

Tot slot, het inwonerstal is enigszins gestegen van 966 personen in januari 2008 tot 981 personen maart 2009.

Hiermee hopen wij u weer te hebben geïnformeerd betreffende het dorpsbelang gebeuren van het afgelopen jaar. Het bestuur wil ook de komende tijd weer een actieve rol spelen in het belang voor ons dorp om het leefbaarheids klimaat op peil te houden.

Maart ‘09 Thea v.d.Berg, secr.