Logo Dorpsbelangen DriezumDriezum.info

Nieuws uit Driezum

Uitslag enquête wonen in Driezum en leden vergadering

vrijdag 2 april 2010, 19:02
Laatst bijgewerkt: dinsdag 7 december 2010, 12:29

Logo-Db-Driezum-70w.png Notulen van de ledenvergadering van de vereniging van dorpsbelang Driezum gehouden op vrijdag 19 maart 2010 om 20.00 uur in café ‘Us Thús”. m.k.a. van het bestuur Reinder Posthuma

1. Opening. Voorzitter Feye Heidstra opent de vergadering en heet iedereen welkom i.h.b. Thea de Groot en Antje Dijkstra, vertegenwoordigers van dorpsbelang Wâlterswâld.

2. Notulen ledenvergadering 25 maart ‘09 Welmoed de Boer leest de notulen voor. Er zijn geen op- of aanmerkingen. De notulen worden vastgesteld.

3. Jaarverslag 2009/2010 Het jaarverslag wordt voorgelezen. Er zijn geen op- of aanmerkingen.

4. Financieel jaarverslag Daar penningmeester Reinder Posthuma pech onder weg heeft deelt Albert de financiële verslagen uit. Het saldo per 31 dec 2009 bedraagt € 1744,23. Er zij geen op- of aanmerkingen.

5. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie. De kascommissie bestaande uit Hielke Hoekstra en Otte v.d.Weide geven decharge bij monde van Hielke daar Otte afwezig was. Hielke wordt bedank als commissie lid en Joukje Hamersma komt in de kascommissie.

6. Mededelingen. Het bestuur heeft een enquête gehouden betreffende het wonen in ons dorp. De uitkomst wordt d.m.v. power point gepresenteerd De uitkomst wordt nog door het bestuur bestudeerd. Wel wordt nu al waargenomen dat het dorp woonruimte moet bieden aan jongeren.

 • PPP Wonen in Driezum.pdf
 • uitslag enquetewonen (word).pdf
 • 7. Bestuurverkiezing Daar er geen tegen kandidaten zijn gemeld worden Ida v.Tuyl en Jan Hamersma herkozen.

  8. Rondvraag Hielke Hoekstra vraagt wanneer de v.Sytzamawei wordt herstraat, dat zou dit jaar. Er zitten grote gaten in het wegdek en bij regen spat het water bij hen tegen de ramen. Het betuur vraagt de gemeente. Er wordt gevraagd wat er met de invoering van de 30 km-zône wordt bedoeld. Dit houd in dat men in het gehele dorp maar 30 km mag rijden. Hoe het precies komt hoort het bestuur op het overleg met de gemeente welke in april staat gepland. Fam .Zwaagstra meldt dat er in het knooppunten bord, over de brug bij `Rinsma Pôle` een gat zit. Het bestuur zal er een melding van maken. Vanwege de regen en het gemotoriseerd vervoer zitten er grote gaten in de berm langs de Kolkensloane. Is het mogelijk dat er vluchtstroken, insteekhavens of iets dergelijks langs de Kolkensloane komen? Moet de weg helemaal verbreed worden? Zou het een toegangsweg naar de Centrale –As worden? Wat voor visie heeft de gemeente hieromtrent? Het bestuur zal met de gemeente overleggen.

  9. Pauze

  10 Film naar het theaterstuk ZELLE Er worden een aantal delen van het theater stuk vertoond onder het genot van een hapje en een drankje.

  11. Sluiting. De voorzitter bedankt een ieder voor zijn/haar komst naar de vergadering en inbreng tijdens de vergadering. De café houders Sjoerd en Detty worden bedankt voor hun gastvrijheid en hen wordt een bon aangeboden. Klaas Heidstra wordt bedankt voor het onderhouden van de website en hem wordt via Feije een envelop aangeboden. Hierna wordt iedereen wel thuis toegewenst.