H.G. van der Veenstraat 2 Maart 2005 Driesummer bosk

Driesum.info

4 Mei herdenking De Swemmer bij "Rinsma Polle"

     

 

RAADSVOORSTEL
Vergadering van : 8 november 2005

Onderwerp : Vaststelling bestemmingsplan 'Van Sytzamaweg 25b/25c'

Voorstel
Uw raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan ‘Van Sytzamaweg 25b/25c’ ongewijzigd vast te stellen.


Vraag, probleemstelling
Op 14 november 2003 hebben Wijmenga Rentmeesters en Agrarisch taxateurs te Burgum
een verzoek ingediend tot toetsing van het perceel L 418 aan de notitie ‘Invulling open
gaten’. Dit perceel is gelegen tussen de woningen Van Sytzamaweg 25a en 27 te Driesum.
Deze toetsing heeft uitgewezen dat het ‘open gaten’-beleid ruimte biedt aan twee woningen
op dit perceel. Op 16 maart 2004 heeft ons college dan ook besloten het principeverzoek te honoreren.
Het voorliggende plan vormt, teneinde deze twee bouwmogelijkheden te creëren, een
partiële herziening van het geldende bestemmingsplan ‘Driesum’, dat is vastgesteld door
de gemeenteraad op 28 januari 1997 en gedeeltelijk is goedgekeurd door het college van
Gedeputeerde Staten op 3 september 1997. Deze herziening dient thans door uw raad
vastgesteld te worden.
Argumenten, beoogd maatschappelijk effect en de relatie tot het gemeentelijk beleid
Procedure
Op 14 december 2004 heeft ons college besloten het voorontwerp van deze herziening
vrij te geven voor inspraak ex artikel 6a WRO en daarmee de bestemmingsplanprocedure
in gang te zetten. Op woensdag 5 januari 2005 is het voorontwerp gepubliceerd waarmee
een ieder in de gelegenheid is gesteld van 6 januari 2005 tot en met 2 februari
2005 een reactie te geven op het bestemmingsplan. Er zijn twee inspraakreacties ontvangen.
Naar aanleiding van één van deze reacties is de archeologische paragraaf van
het bestemmingsplan aangepast. Ons college heeft bij besluit van 10 mei 2005 ingestemd
met het inspraakverslag welk aan insprekers is toegezonden. Met betrekking tot de
inspraakprocedure zijn door insprekers geen klachten ingediend.
Van 7 juli tot en met 3 augustus 2005 heeft het ontwerpbestemmingsplan overeenkomstig
het bepaalde in artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) gedurende
vier weken ter inzage gelegen.
- 2 -
Gedurende deze periode kon een ieder schriftelijk zienswijzen tegen het plan indienen.
Bij brief van 8 augustus 2005, per fax en reguliere post ontvangen op 8 respectievelijk 9
augustus 2005, heeft Rechtshulp Noord, Bureau Friesland namens familie Uitterdijk (Van
Sytzamaweg 18), familie Brandsma (Van Sytzamaweg 16) en familie Krol (Van
Sytzamaweg 27) van deze gelegenheid gebruik gemaakt en een zienswijze ingediend. Deze
is echter verzonden en ontvangen na het verstrijken van de daarvoor gestelde termijn,
waarmee de zienswijze niet ontvankelijk is.
Op basis van artikel 23, lid 1, sub d WRO moet de indiener van een zienswijze in de
gelegenheid worden gesteld tot het geven van een mondelinge toelichting. Op 28
oktober 2003 heeft de raad besloten de commissie Ruimte aan te wijzen als bevoegd
orgaan om indieners van zienswijzen in het kader van bestemmingsplanprocedures te
horen.
Het bestemmingsplan ‘Van Sytzamaweg 25b/25c’ dient vastgesteld te worden binnen vier
maanden na afloop van de tervisielegging. Uw vergadering van 8 november 2005 is hiertoe
de enige gelegenheid. Uw raad kan omtrent de vaststelling van het bestemmingsplan
echter slechts een gedegen beslissing nemen nadat de commissie Ruimte op 11 oktober
2005 een eventuele mondelinge toelichting op de ontvangen zienswijze heeft gehoord.
Hoorzitting
Bij monde van mevrouw mr. Y.J. Hullegie, als advocaat werkzaam bij Rechtshulp Noord,
Bureau Friesland, is de zienswijze namens de families Uitterdijk, Brandsma en Krol
toegelicht tegenover de commissie Ruimte van 11 oktober 2005.
Mevrouw Hullegie is verbaasd over het voorstel de zienswijze niet-ontvankelijk te verklaren.
Zij claimt dat de zienswijze bij brief zowel als fax d.d. 19 juli 2005 is verstuurd en
dat deze derhalve binnen de daarvoor gestelde termijn is ingediend. Mevrouw Hullegie
ondersteunt haar bewering met een brief van 18 juli 2005 waarmee zij de heer
Uitterdijk, één van haar cliënten ten deze, inlicht over de inhoud van de zienswijze. De
griffier ontvangt een afschrift van deze brief.
Inhoudelijk verwijst mevrouw Hullegie naar de ingediende zienswijze en haalt daarbij een
aantal passages daaruit aan. De vermeende strijdigheid van de bestemmingsplanwijziging
met het in het kader van het programma ‘Prettig wonen’ vertolkte uitgangspunt dat
inbreiding niet ten koste mag gaan van het karakteristieke beeld van de gemeente vormt de
kern van haar betoog. Cliënten vrezen dat de omvang van de bouwvlakken en de
uitstraling alsmede de omvang van de bouwmassa de karakteristieke openheid zullen
aantasten. Daarbij zijn de nieuwe woningen en de bijbehorende bijgebouwen geprojecteerd
op zeer kleine afstand van de bestaande flankerende woningen en verwachten cliënten
geluidsoverlast en verkeershinder.
Tot slot worden enkele vragen van verschillende commissieleden naar tevredenheid
beantwoord.

- 3 -
Besluitvorming commissie
De raadscommissie Ruimte heeft in haar vergadering van 11 oktober 2005 besloten dit
voorstel als B-stuk te behandelen.
Damwoude, 20 september 2005.
Burgemeester en wethouders van Dantumadeel,
A. Aalberts, burgemeester.
G.H. de Vries, secretaris.
RAADSBESLUIT
Vergadering van : 8 november 2005

Onderwerp : Vaststelling bestemmingsplan 'Van Sytzamaweg 25b/25c'
Driesum
Programma : Prettig wonen
De raad van de gemeente DANTUMADEEL;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 september 2005;
overwegende dat naar aanleiding van het ontwerp van het bestemmingsplan 'Van
Sytzamaweg 25b/25c', zoals dat van 7 juli tot en met 3 augustus 2005 ter inzage heeft
gelegen, één zienswijze is ingediend;
dat de zienswijze op 8 augustus 2005, en aldus na de daarvoor gestelde termijn, is ontvangen;
dat onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat de zienswijze binnen de daarvoor gestelde termijn is ingediend;
dat vanwege de fatale termijnen op grond van artikel 25 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening de enige gelegenheid voor vaststelling van het plan de raadsvergadering van 8 november 2005 is;
gezien het advies van de commissie Ruimte van 11 oktober 2005;
gelet op de bepalingen van de Wet op de Ruimtelijke Ordening;
 

Besluit
− de zienswijze van Rechtshulp Noord, Bureau Friesland namens familie Uitterdijk (Van
Sytzamaweg 18), familie Brandsma (Van Sytzamaweg 16) en familie Krol (Van Sytzamaweg
27) d.d. 8 augustus 2005, per fax en reguliere post ontvangen op 8 respectievelijk
9 augustus 2005, tegen het bestemmingsplan ‘Van Sytzamaweg 25b/25c’ niet-ontvankelijk te verklaren;
- 2 -
− het bestemmingsplan ‘Van Sytzamaweg 25b/25c’ vast te stellen overeenkomstig het
ter inzage gelegen hebbende ontwerpplan met de daarbij behorende als zodanig aangemerkte bijlagen.
Aldus besloten in de openbare vergadering van
de raad der gemeente Dantumadeel, gehouden
in het gemeentehuis te Damwoude op 8 november 2005.


Reageren op dit artikel

Naam:

Woonplaats:

Reactie:

Terug

© 2005 - 2021 kh